Ajutoare de urgenţă
Condiţii de acordare
Familiile sau persoanele care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, înhumarea persoanelor fără susţinători legali, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.

Baza legală de acordare

  • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior;
  • HGR 1010/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001;
  • HCL nr. 219/13.11.2006 pentru stabilirea situaţiilor, modalităţilor şi cuantumurile ajutorului de urgenţă;
Documente necesare
Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenta socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenta socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prin care se certifica situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se afla familiile ori persoanele singure.

Modalităţi de plată

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta se suporta din bugetele locale.