Selectează o Pagină

ANUNT- concurs pentru ocuparea  functiei contractuale de executie de  consilier- Directia de Asistență Socială Dorohoi

7 ian. 2022

                                                                                                                     ANUNT

Directia de Asistență Socială Dorohoi  organizeaza  concurs in data de 8 februarie 2022, pentru ocuparea  functiei contractuale de executie de  consilier, pe durata nedeterminata.

Conditii generale de participare, conform art. 3 al Regulmentului cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

 1. Sa aiba cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Sa cunoasca limba română, scris şi vorbit;
 3. Sa aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Sa aiba capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Sa indeplineasca condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului ;
 7. Sa nu fie condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice necesare  pentru postul de consilier :

 

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta/master cu una din urmatoarele specializari: asistenta sociala/ psihologie/ sociologie/ administratie publica.
 • Vechime in specialitatea studiilor – fara vechime.

–    Cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

 

Dosarele de înscriere vor cuprinde :

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie (unde este cazul);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverintele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  2. certificat de integritate comportamentala eliberat de Inspectoratul de Politie;
  3. curriculum vitae model comun european;

 

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs – Birou Resurse Umane si servicii sociale furnizate prin asistentii personali.

 

Termen pentru depunerea dosarelor, la sediul D.A.S. Dorohoi,  Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali: 26 ianuarie 2022, ora 16,00.

 

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

 • selectia dosarelor 28 ianuarie 2022.
 • proba scrisa 8 februarie 2022.
 • proba practică/interviul – în data de 11 februarie  2022.

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43  sau la telefon nr. 0231/617813, interior 15.

Anunt concurs consilier

Bibliografie

Legislatie

HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014

LEGE nr. 17 din 6 martie 2000

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002

LEGE nr. 116 din 15 martie 2002

LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012

LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 (17)

REGULAMENT-CADRU din 8 noiembrie 2017

H.C.L. privind aprobarea ROF al DAS Dorohoi începând cu 01.02.2020

Anexa 1 la HCL nr.15 din 2020

Anexa 2 la HCL nr.15 din 2020

Anexa 3 la HCL nr.15 din 2020

Anexa 4 la HCL nr.15 din 2020

Anexa 5 la HCL nr.15 din 2020

Anexa 6 la HCL nr.15 din 2020

Anexa 7 la HCL nr.15 din 2020

Anexa 8 la HCL nr.15 din 2020

Anexa 9 la HCL nr.15 din 2020

 

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

ANUNŢ privind rezultatele finale

ANUNŢ privind rezultatele finale

ANUNŢ privind rezultatele finale     La concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție de consilier au fost obtinute urmatoarele rezultate: Nr. crt. Numarul de dosar Punctajul obtinut la proba scrisa Punctajul obtinut la interviu...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut