Selectează o Pagină

Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu

30 mai 2022

Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu, cod serviciu social 8810ID-I, înființat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistenţă Socială Dorohoi, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 00582. Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu are sediul în str. Ștefan cel Mare, nr 43.
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu” este de a furniza servicii sociale persoanelor vârstnice din Municipiul Dorohoi, ale căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile derulate/serviciile oferite, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare
(1) Serviciul social „Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu ” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum si pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.
(3) Serviciul social ” Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu ” este înființat prin H.C.L. nr. 4/2005 și Decizia nr. 144/2008 de înființare a Punctului Unic de acces.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social ” Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu ” se organizează şi funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ” Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu ” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecției împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului şi abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidențialității şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligațiilor de întreținere;
o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitați de integrare socială şi implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului cu alte servicii publice de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarul serviciilor sociale acordate în Centrul de servicii integrate persoane vârstnice – Unitatea de îngrijire la domiciliu sunt:
– Persoanele vârstnice aflate in situații de risc social

Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege. Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.

Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vârstnică, care se găsește în una dintre următoarele situații:
a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
b) nu are locuința şi nici posibilitatea de a-şi asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

(2) Condițiile de acces/admitere in centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
– cererea de admitere semnată de beneficiar şi aprobată de conducătorul centrului;
– cartea de identitate a beneficiarului, în copie;
– după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal şi cartea de identitate a persoanei care plătește/persoanelor care plătesc, integral sau parțial, contribuția beneficiarului, în copie;
– actele/documentele emise în condițiile legii prin care se atestă gradul de dependenţă al persoanei/gradul de handicap şi recomandarea îngrijirii la domiciliu, planul individualizat de asistenţă şi îngrijire dacă există, orice alte documente eliberate de serviciile publice de asistenţă socială, structuri specializate în evaluare complexă, cabinete medicale care evidențiază necesitatea acordării de ajutor pentru efectuarea activităților de bază ale vieții zilnice;
– contractul de furnizare servicii, în original.
Asistență socială pentru persoanele vârstnice se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului legal al acesteia. Cererea poate fi transmisă pe suport hârtie sau în format electronic şi trebuie însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum şi de alte documente doveditoare.
Cererea se transmite şi se înregistrează la Direcția de asistenţă socială şi conține, în principal, următoarele:
a) date privind persoana vârstnică;
b) date privind componența familiei;
c) veniturile realizate şi bunurile deținute de membrii familiei persoanei vârstnice;
d) tipul de locuință, sistemul de încălzire utilizat şi numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință;
e) informații referitoare la nevoile speciale şi situațiile particulare în care se află persoana vârstnică şi membrii familiei.
Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la servicii sociale şi la beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru o mai bună prelucrare şi verificare electronică a datelor şi informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, formularul de cerere şi declarația pe propria răspundere sunt redactate pe secţiuni, respectiv cerere, anexe obligatorii şi anexe opționale.
Documentele doveditoare privesc, în principal:
– recomandări şi/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist,
– planul de externare şi de continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate,
– veniturile persoanei vârstnice şi bunurile acesteia şi, după caz, veniturile/ bunurile susținătorilor legali.
Prin angajamentul de plată persoana vârstnică sau reprezentantul legal al acesteia îşi asumă obligația de restituire a sumelor încasate necuvenit şi precizează sursele de venit din care se va face plata/recuperarea acestora.

Aprobarea serviciilor se face de către șeful de centru și directorul D.A.S. Dorohoi.

Beneficiarii vor beneficia de serviciile centrului ca urmare a încheierii contractului de servicii sociale încheiat cu furnizorul.

 

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, din cauza limitărilor fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire.  Serviciul Asistență Persoane Vârstnice vine în ajutorul acestora, prin...

citește mai mult
Nunta de aur 2023

Nunta de aur 2023

Zilele Municipiului Dorohoi din acest an s-au incheiat cu un eveniment cu o mare încărcătură emoțională, prin care administrația locală a dorit să omagieze cuplurile de aur ale orașului, într-o ceremonie care a avut ca locație Magica Restaurant. Această inițiativă a...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut