Selectează o Pagină

Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani

21 oct. 2020

Condiţii de acordare

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri       din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi           piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările       şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru       creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, următoarele persoane:

a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor;

b) oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredinţat copilul/copiii în vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii;

c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;

d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi;

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • este cetăţean român, cetăţean strain sau apatrid;
  • are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
  • locuieşte împreună cu copilul/copiii pentru care solicit drepturile în Romania şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Baza legală de acordare

  • Ordonanţa de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr.66/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
  • Legea nr.55/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Cuantum

Indemnizaţia lunară, se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 1250 lei.

Nivelul indemnizaţiei lunare, se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Conform Legii nr.55/2017, îndemnizația lunară se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare de 8.500 lei.”

Nivelul indemnizatiei lunare, se majoreaza cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

Documente necesare

Drepturile prevazute de  ordonanta de urgenta OUG nr.111/2010 actualizată în 2017, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de:

a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;
b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) ;
c) actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor prevazute de art. 2;
d) dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
e) dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;
f) orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.
(2) Cererea se completeaza potrivit modelului care se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) .
(4) Baza de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (3) se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului impartita la 12.
(5) In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare impartite la numarul de luni in care s-au realizat acestea.
(6) In situatia persoanelor prevazute la art. 2 alin. (6) , pentru conversia in moneda nationala a veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara depunerii cererii.

Unde se depune dosarul

Cererile pentru acordarea drepturilor, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Persoanele eligibile pentru acest drept, cu domiciliul pe raza municipiului Dorohoi, pot depune dosarele pentru indemnizaţie creştere şi îngrijire copil, la sediul din str.Stefan cel Mare nr.43, al Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, din cadrul Primăriei Dorohoi.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

ANUNŢ-privind acordarea suplimentului pentru energie

ANUNŢ-privind acordarea suplimentului pentru energie

Direcția de Asistență Socială anunță că în data de 09.05.2024 se acordă suplimentul pentru energie cu lemne, combustibili solizi şi/sau petrolieri, pentru luna Martie 2024, conform  prevederilor Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de...

citește mai mult
Documente necesare

Documente necesare

Documentele necesare sunt: Cerere solicitare tichet social- familie cu copii Cerere solicitare tichet social- persoana fara adapost Actele de identitate – C.I. /certificate de naștere ale tuturor membrilor familiei. Adeverință de salariu, cupon de pensie pentru...

citește mai mult
Cuantum

Cuantum

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei, se acordă o dată la două luni și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări, pentru achiziționarea de produse alimentare de bază sau...

citește mai mult
Beneficiari

Beneficiari

Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, conform HG. nr.70/2024, următoarele categorii de persoane defavorizate: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut